ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ 4pm EST ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ ᑎᓯᐱᕆ 1st 2023
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -2.6 °C
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ NE
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ 15.1 km/hr
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ 27.7 km/hr
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ 72 %
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ 99.77 kPa
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -5.8 °C
ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
Photo of weather station
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 69°50'48.23"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 70°31'12.25"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2009

ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ