ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ 7pm EDT ᓯᕙᑕᕐᕕᒃ ᐊᐃᐳᕈ 13th 2024
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᓄᕗᔭᖃᒐᓚᑦᑐᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -11.6 °C
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ WNW
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ 38.5 km/hr
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ 47.2 km/hr
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ 68 %
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ 100.48 kPa
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -12.4 °C
ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
Photo of weather station
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 69°50'48.23"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 70°31'12.25"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2009

ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ