ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᓇᑦᑎᕐᒃᓱᔪᕐᒃ 4pm EST ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ ᑎᓯᐱᕆ 1st 2023
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -5 °C
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ no data
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ 33.5 km/hr
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ NaN km/hr
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ 92 %
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ 96.20 kPa
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓇᑦᑎᕐᒃᓱᔪᕐᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
Photo of weather station
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 71°16'26"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: E 71°16'30"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᐊᐃᐳᕈ 15th 2019

ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ