ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᖃᔮᑯᕕᐅᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓ 1am EDT ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ ᔪᓂ 19th 2024
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᓄᕗᔭᖃᕐᓂᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ 0.6 °C
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ NE
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ 6.8 km/hr
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ 8.3 km/hr
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ 91 %
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ 100.17 kPa
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ 4.7 °C
ᖃᔮᑯᕕᐅᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
Photo of weather station
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70°16'28.69"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: E 68°58'23.4"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᐊᐃᐳᕈ 9th 2023

ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ