ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᒃ 4am EDT ᓇᒡᒐᔭᐅ ᔪᓂ 5th 2023
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -4.7 °C
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ NW
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ 33.1 km/hr
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ 45.0 km/hr
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ 93 %
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ NaN kPa
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -6.7 °C
ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
Photo of weather station
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70°50'38"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°51'51"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2006

ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ