ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᒃ 4pm EST ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ ᑎᓯᐱᕆ 1st 2023
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -4.5 °C
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ SSE
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ 43.2 km/hr
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ 54.0 km/hr
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ 94 %
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ 80.49 kPa
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -6.4 °C
ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
Photo of weather station
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70°50'38"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°51'51"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2006

ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ