ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᒃ 7pm EDT ᓯᕙᑕᕐᕕᒃ ᐊᐃᐳᕈ 13th 2024
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᓄᕗᔭᖃᖏᑦᑐᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -12.1 °C
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ WSW
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ 30.6 km/hr
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ 44.3 km/hr
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ 85 %
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ NaN kPa
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ -14.3 °C
ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
Photo of weather station
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70°50'38"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°51'51"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2006

ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ